PL

Regulamin serwisu internetowego

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Projekt pod nazwą „Akademia Cyberbezpieczeństwa”, zwany dalej Projektem, jest programem edukacyjnym na temat cyberbezpieczeństwa, cyberprzemocy i higieny cyfrowej skierowanym do szkół.
  2. Organizatorem Projektu jest Fundacja Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema z siedzibą w Warszawie.
  3. Partnerem Projektu jest Uczelnia WSB Merito Warszawa.
  4. W szkołach biorących udział w projekcie zostaną przeprowadzone przez zespół Instytutu Lema warsztaty edukacyjne dla uczniów, mające na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy, podniesienie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej.
  5. Forma zajęć jest stacjonarna.
  6. Do udziału w Projekcie zostanie wybranych 20 publicznych szkół ponadpodstawowych z województw podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Zgłoszenia można dokonać, wypełniając formularz zamieszczony na stronie projektu.
  7. O kwalifikacji do Projektu decydować będzie wybór dokonany przez organizatora i partnera projektu.
  8. Informacja o szkołach zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana na stronie projektu
  9. Organizator stworzy bazę szkół, które zgłosiły swój udział i nie zostały zakwalifikowane. Szkoły te zostaną wzięte pod uwagę w podobnych projektach realizowanych w przyszłości.
 2. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
  1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 2. W Projekcie mogą wziąć udział publiczne szkoły ponadpodstawowe działające w województwach podlaskim, lubelskim i mazowieckim w Polsce.
  2. Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas maturalnych i będących rok przed maturą.
  3. Zgłoszenia szkół do Projektu mogą składać: uczniowie zgłaszanej szkoły, rodzice uczniów zgłaszanej szkoły, nauczyciele zgłaszanej szkoły.
  4. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną szkołę.
  5. W przypadku każdego zgłoszenia szkoły, aby Projekt został w danej szkole przeprowadzony, dyrektor danej szkoły musi wyrazić organizatorowi zgodę na przeprowadzenie programu, co powinno nastąpić co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem Projektu w szkole.
 3. ZGŁOSZENIE WNIOSKU O UDZIAŁ
  1. Zgłoszenie do Projektu dokonywane jest przez stronę internetową pod adresem https://akademiacyberbezpieczenstwa.instytutlema.pl/.
  2. W wiadomości ze zgłoszeniem szkoły należy podać następujące informacje: a) nazwę szkoły, b) adres szkoły, c) imię i nazwisko osoby zgłaszającej szkołę, d) informację, czy osoba zgłaszająca jest uczniem, rodzicem czy nauczycielem.
  3. Zgłoszenia szkoły do Projektu należy dokonać w terminie do 15.03.2024 roku.
  4. Organizator poinformuje szkoły, które zostaną zakwalifikowane do Projektu.
 4. PRZEBIEG PROJEKTU
  1. Wnioski zgłoszeniowe zostaną ocenione przez organizatora i partnera projektu.
  2. Zajęcia we wszystkich szkołach zostaną przeprowadzone do końca 2024 r.
  3. W przypadku zakwalifikowania szkoły do Projektu niezbędne będzie także ustalenie dyrekcji szkoły wraz z organizatorami terminów przeprowadzenia Projektu w szkole.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Pługa 1/50 (dalej Instytut Lema).
  2. Dane mogą być przetwarzane w celu: a) zorganizowania programu edukacyjnego (Projekt) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez osobę zgoda, b) w celach statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Instytutu Lema, którym jest możliwość tworzenia statystyk i analiz.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zorganizowania Projektu.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do trzech miesięcy od zakończenia programu edukacyjnego lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub złożenia sprzeciwu.
  5. Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane możemy również przekazać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Instytutu Lema, np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, partnerowi projektu Uczelni WSB Merito Warszawa. Podmioty, którym przekazujemy dane, przetwarzają je na podstawie zawartej z Instytutem Lema umowy – wyłącznie zgodnie z poleceniami Instytutu.
  6. Osobom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; przeniesienia danych osobowych; wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na przetwarzanie danych, jakie odbyło się przed wycofaniem zgody.
  7. Osobom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@instytutulema.pl.